Skip to content
Læs mere om affaldshierarkiet og trinnene på GreenDozer.comLæs mere om affaldshierarkiet og trinnene på GreenDozer.com

Affaldshierarkiet 

Når det drejer sig om affaldshåndtering, er der et hierarki, der skal følges for at minimere den negative indvirkning på miljøet. Dette affaldshierarki starter med reduktion af affaldet, efterfulgt af genbrug, genanvendelse og derefter bortskaffelse. Ved at gennemføre disse strategier kan man bidrage til at reducere affaldet på lossepladserne, bevare ressourcerne og beskytte vores planet.  
 
Herunder kan du læse mere om affaldshierarkiet, og hvordan du kan omsætte det i praksis i din hverdag. Blive klogere på: 

 • Hvad er affaldshierarkiet
 • Trinene i affaldshierarkiet
 • Byggebranchen og affaldshierarkiet 

Hvad er affaldshierakiet? 

Affaldshåndtering er en vigtig faktor, når vi forsøger at reducere vores miljøpåvirkning. Affaldshierarkiet er et sæt strategier, der kan hjælpe os med at håndtere vores affald mere effektivt og minimere de negative konsekvenser på klimaet. Ifølge dette hierarki bør affaldet først reduceres ved at undgå unødvendigt forbrug og dernæst have fokus på, at købe produkter med minimal emballage.  
 
Når det drejer sig om håndtering af vores affald, er affaldshierarkiet en accepteret tilgang. Den starter med at reducere mængden af affald, vi skaber, efterfulgt af fokus på genbrug af materialer, og derefter genanvendelse, når det er muligt. Det er nødvendigt at bortskaffe de resterende materialer. Denne rækkefølge sikrer, at vi bruger ressourcerne effektivt og minimerer konsekvenserne af unødvendigt affald.  

Trinene i affaldshierarkiet  

 1. Affaldsforebyggelse: 
   
  Med nogle få og enkle tiltag kan vi forhindre, at affaldet opstår. Vi kan reducere mængden af materialer, der anvendes under produktionen, og genbruge produkter uden yderligere forarbejdning - og dermed reducere vores samlede affaldsproduktion.
 2. Forberedelse til genbrug 
   
  Forberedelse af produkter til genbrug omfatter inspektion, rengøring eller reparation af dem, så de kan bruges igen uden yderligere forbehandling. Genbrug er, når de samme produkter anvendes igen til det tilsigtede formål.
 3. Genanvendelse:  
   
  Genanvendelse er en praksis, hvor affaldsmaterialer omdannes til nyttige genstande, stoffer eller produkter til enten deres oprindelige formål eller til helt andre formål.
 4. Nyttiggørelse 
   
  Ved nyttiggørelse omdannes affald til en værdifuld ressource. Det kan derfor erstatte andre materialer, som ellers ville være blevet brugt til formålet. Desuden kan affaldet forarbejdes for at opfylde en bestemt funktion.

 5. Bortskaffelse: 
   
  Bortskaffelse sker, når affaldet ikke længere tjener et nyttigt formål.
 6. Materialenyttiggørelse: 
   
  Materialegenvinding omfatter forberedelse af genstande med henblik på genbrug, genanvendelse og andre måder at blive reddet på. 

Det første trin i affaldshierarkiet er reduktion, hvilket betyder, at man undgår eller minimerer mængden af affald, der produceres 
 
Reduktion af den mængde affald, vi producerer, er en integreret del af en mere bæredygtig forvaltning af vores ressourcer. For at gøre dette effektivt er det vigtigt at fokusere på systematisk at analysere ændringer i de daglige aktiviteter for at identificere områder, hvor du kan skære ned på unødvendigt forbrug og affaldsproduktion.  
 
At gøre en indsats for at reducere vores negative miljøpåvirkning, kan være så simpelt som at finde måder at genbruge produkter på eller foretage indkøb, der minimerer emballagen. Ved at tage det første skridt til reduktion med enkle hverdagsvaner kan vi alle sigte mod en fremtid, der er mere bæredygtig for os og for planeten. 
 
Andet og tredje trin i affaldshierarkiet er genbrug og genanvendelse, hvilket betyder, at produkterne anvendes igen eller genanvendes til nye produkter 
 
Genbrug er en vigtig del af affaldshierarkiet. Ved genbrug kan materialer anvendes på ny i samme funktion. Genbrug gavner samfundet ved at reducere produktionen af nye materialer, det spare energi og ressourcer og mindsker den forurening, der er forbundet med produktionen af nye materialer. Det giver også praktisk mening, da det sparer penge på materialeomkostningerne og bidrager til at reducere mængden af affald. Alt i alt er genbrug med til at lukke materialestrømmene og minimere affaldsniveauet effektivt. 
 
Når genbrug ikke er muligt, er der god grund til at genanvende materialer. Genanvendelse betyder, at man kan fremstille nye produkter af materialet inden for rammerne af den eksisterende teknologi uden tab af kvalitet. 
 
 
Det fjerde og femte trin i affaldshierarkiet er nyttiggørelse og bortskaffelse, hvilket betyder, at affaldet enten får en ny funktion eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde 
 
Der er tale om nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendelse. Det kan eksempelvis være når gammel beton knuses og laves til vejfyld.  
 
Bortskaffelse, som er det femte trin i affaldshierarkiet, er en måde at sikre, at vores affald håndteres ansvarligt og uden at skade miljøet. Dette omfatter metoder som genanvendelse og kompostering af affald, hvor materialer genbruges til andre formål, og naturligvis korrekte bortskaffelsesmetoder som f.eks. deponering på lossepladser, afbrænding eller nedgravning i et isoleret område. Det kan være en udfordring at finde på nye løsninger til forskellige typer affald, men det er vigtigt, at vi finder måder at bortskaffe det korrekt på, så vores luft forbliver ren, og vores miljø fortsat bliver passet på. 

Byggebranchen og affaldshierarkiet 

Affaldshierarkiet er altså et værktøj, der kan hjælpe os med at træffe beslutninger om, hvordan vi håndterer vores affald på en ansvarlig og miljømæssig måde. Ved at rangordne mulighederne fra de mest miljømæssigt foretrukne til de mindst miljømæssigt foretrukne giver affaldshierarkiet en ramme for beslutningstagning, der støtter en bæredygtig livsstil.  
 
Vil du lære mere om de forskellige bæredygtige termer og begreber? Så læs mere i vores grønne ordbog her